cam-hoidot-vaihtoehtoiset-hoidot-täydentävät-hoidotCAM-hoidot tarkoittavat hoitoja, joilla on terveyttä edistäviä vaikutuksia, mutta joiden tehoa tai toimivuutta ei ole osoitettu tieteellisin keinoin. Sanan taustalla on ilmaisu ”complementary and alternative medicine”. CAM-hoidot on siis täydentäviä tai vaihtoehtoisia hoitomuotoja.

Näitä hoitoja kutsutaan usein uskomushoidoiksi tai uskomuslääkinnäksi, mutta tämä nimitys on harhaanjohtava ja vanhentunut. Näitä ilmaisuja ovat käyttäneet erityisesti ne, jotka suhtautuvat halveksuen näihin hoitoihin – ja niistä kiinnostuneisiin, voisi lisätä. Ne ovat usein myös käytössä silloin, kun halutaan luoda jyrkkää vastakkainasettelua länsimaisen ja muiden hoitomuotojen välille.

CAM-hoidot on ilmaisuna kattavampi ja vähemmän asenteellinen. Se myös mahdollistaa vuoropuhelun erilaisten lääkintämuotojen välillä, sillä täydentävät hoidot viittaavat nimenomaan länsimaisin keinoin toimiviksi osoitettujen hoitojen täydentämiseen. On myös hyvä pitää mielessä, että kaikissa länsimaissa suhtautuminen ei ole yhtä jyrkkää kuin Suomessa. Esimerkiksi Saksassa ja Ranskassa homeopatialla on vakiintunut asema.

CAM-hoitojen piiriin kuuluu myös muun muassa kiropraktiikka, jolla on täydentävän hoitomuodon asema, ja nimitys on suojattu. Sitä saavat käyttää virallisen kiropraktiikan tutkinnon suorittaneet. CAM-hoidot sisältävät myös muun muassa paljon keskustelua herättäneet energiahoidot ja muun muassa ayurvedan ja akupunktion.

CAM-hoidot voidaan jakaa eri aloihin. Se myös antaa käsityksen CAM-hoitojen laajasta kirjosta. Niihin kuuluu esimerkiksi hierontoja ja kehon manuaalisia hoitoja kuppauksesta shiatsuun sekä mieli- ja kehoterapioita, kuten äänihoito ja akupunktio. Luontaislääkinnän ja ravintoterapian piiriin kuuluvat puolestaan esimerkiksi aromaterapia ja homeopatia. Lisäksi energiahoidot-käsite sisältää monenlaisia hoitomuotoja, kuten kalevalaisen energiahoidon, reikin ja enkelihoidot.

Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot

Täydentävät hoidot ovat sellaisia, joita voidaan käyttää länsimaisen lääketieteen rinnalla. Niiden ajatellaan olevan hyödyllinen, terveyttä edistävä lisä. Henkistä hyvinvointia edistävät menetelmät ovat tukena vakavia sairauksia hoidettaessa ja esimerkiksi akupunktio voi auttaa rankkojen syöpähoitojen sivuvaikutusten torjunnassa. Joissain maissa näitä hoitomuotoja yhdistetään länsimaisen lääketieteen toimenpiteisiin sairaaloissakin – kuten Intiassa ayurvedaa.

Vaihtoehtoiset hoidot puolestaan ovat niitä, joiden ajatellaan korvaavan länsimainen lääketiede. Ne siis tarjoavat hoitoja kaikenlaisiin vaivoihin, mutta niiden ei ajatella soveltuvan käytettäväksi yhdessä länsimaisen lääketieteen kanssa. Tämän taustalla on esimerkiksi se, että monet menetelmät painottavat kehon puhdistamista, ja lääkkeiden voidaan ajatella häiritsevän tätä. Monien näiden hoitomuotojen taustalla on ajatus siitä, että keho yhteistyössä mielen kanssa parantaa itse itsensä, mutta jotta se tapahtuisi, keho täytyy tasapainottaa ja puhdistaa. Rajanveto täydentävän ja vaihtoehtoisen hoitomuodon välillä on kuitenkin vaikeaa joidenkin menetelmien, kuten juuri yllä mainitun ayurvedan suhteen.

Monet näistä hoidoista vetoavat siksi, että ne ovat kokonaisvaltaisia. Siinä missä sairaaloissa edelleenkin pyritään parantamaan pelkkää kehoa, vaihtoehtoisissa hoidoissa henkistä hyvinvointia painotetaan. Vaikka niiden puoleen usein käännytään terveyden reistaillessa, ne pyrkivät saattamaan hoidettavan tilaan, jossa sairauksia ei synny. Länsimainen lääketiede puolestaan keskittyy ongelmien ratkaisuun niiden jo synnyttyä. Monet ovat kokeneet, että lääketeollisuuden hyödyn nimissä esimerkiksi meditoimalla ja ruokavaliolla saavutettavia terveyshyötyjä ei huomioida. Jos ihmiset pysyisivät terveinä, lääketeollisuus kärsisi.

CAM-hoitojen piiriin kuuluu myös uudempia lähestymistapoja, jotka esimerkiksi yhdistelevät eri kulttuurien piiristä opittuja menetelmiä ja lähestymistapoja. Koska käsite ei ole tarkkaan rajattu, sitä voidaan vapaasti käyttää ja niinpä se saattaa sisältää myös arveluttavalla tavalla markkinoituja tuotteita tai hoitomenetelmiä. On myös mielenkiintoista pohtia sitä, kuuluvatko ruokavaliot näiden hoitojen piiriin.

CAM-hoidot ja virallinen terveydenhoito

Tilanne on johtanut siihen, että lääketieteen ja lääkäreiden auktoriteetti on kärsinyt. Vuorovaikutteista keskustelua eri hoitomuotojen välille ei ole juuri syntynyt, sillä monet ”virallisen” lääketieteen edustajista suhtautuvat muihin hoitomuotoihin hyvin kapeakatseisesti. Toisaalta monet vaihtoehtoisista hoitomuodoista avun löytäneet kokevat tulleensa petetyiksi perinteisen lääketieteen taholta, mikä myös vaikeuttaa dialogin syntymistä.

Ihmiset ovat siis uudessa tilanteessa. Valtion tarjoama tai muutoin virallisessa asemassa oleva terveydenhuolto ei tunnu kykenevän ratkaisemaan terveysongelmia – siitä kielii erilaisista sairauksista kärsivien ihmisten lukumäärä. Niinpä he etsivät apua itse. Joillekin olon kohenemiseen riittää jo ruokavalion perinpohjainen muutos, mutta monet ymmärrettävästi kääntyvät CAM-hoitojen piiriin.

Näilläkin hoidoilla voidaan ratkaista yksittäisiä vaivoja. Energiahoidoin voidaan parantaa esimerkiksi selkävaivoja, akupunktiolla riippuvuuksia. Niissä kuitenkin painotetaan sitä, että pysyvän terveyden saavuttamiseen tarvitaan pysyviä muutoksia. Avun saaminen yllättävältä taholta saattaa myös herättää mielenkiinnon terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia kohtaan – mitä harvemmin terveyskeskuksessa käynnin jälkeen tapahtuu.

Miten CAM-hoidot toimivat?

Tietoa joidenkin hoitojen terveysvaikutuksista voi olla kerätty vuosisatojen ajan – joillakin CAM-hoitojen piiriin kuuluvilla hoidoilla on pitkä perinne. Esimerkkinä voidaan mainita ayurveda, joka on vanhin tunnettu lääkintämuoto. Sillä on mittava yli 5000 vuoden historia. Tuhansia vuosia vanha perinne on myös kiinalaisilla terveydenhoitonäkemyksillä akupunktioineen. Hoidon vaikutuksista on siis olemassa paljon kertomuksia, mutta parantumisen ja saadun hoidon välille ei tieteen keinoin pystytä osoittamaan yhteyttä.

Aina hoitomuodot eivät tietenkään tule kaukaisista maista. Homeopatia on saksalaista perua, Suomessa tunnetaan muun muassa kalevalainen jäsenkorjaus. Länsimainen lääketiede ei siis ole kattava: jos se olisi, muut hoitomuodot olisivat mitä luultavimmin väistyneet tarpeettomina.

Tieto CAM-hoidoista leviää myös suullisessa muodossa. Sana parantumisesta leviää ystävien ja perheenjäsenten kautta. Nykyisin myös internetillä on keskeinen rooli, sillä se tarjoaa kanavan kokemusten levittämiseen ja niistä keskustelemiseen. Tietysti monia hoitomuotoja käsitellään myös esimerkiksi kirjoissa. Nämä kokemukset ovat tieteen näkökulmasta kuitenkin todistamattomia yksittäistapauksia, vaikka viime aikoina on voinut aistia kasvavaa mielenkiintoa kokonaisvaltaisempaa terveydenhoitoa kohtaan.

Esimerkiksi energiahoitojen vaikutuksia on usein perusteltu plasebona. Sekin tietysti kielii kehon ja mielen voimasta parantaa itse itseään. On myös ajateltu, että jo pelkästään se, että hoitoa annetaan sairaalaa miellyttävämmässä tilassa läsnäolevan hoitajan toimesta, vaikuttaa olon kohenemisena. Hoitoa saavat kokevat, että heitä kuunnellaan ja ymmärretään – ja että heidän oloaan halutaan aidosti helpottaa. Plasebovaikutus ei kuitenkaan tyhjentävästi selitä näiden hoitojen toimintaa.

Luota intuitioosi, kun etsit tietoa CAM-hoidoista

Jos CAM-hoidot kiinnostavat, kannattaa käyttää aikaa taustatietojen hankkimiseen. Lue kirjoja, etsi kriittisiä kommentteja ja punnitse eri vaihtoehtoja. Jyrkkä vastakkainasettelu tieteen ja kaiken sen ulkopuolelle jäävän tiedon välillä vaikeuttaa asiallisen tiedon etsimistä. Ei kuitenkaan tarvitse ajatella, että länsimaisen lääketieteen ulkopuolelle jäävien hoitojen välillä ei olisi eroja. CAM-hoitoihin kuuluu esimerkiksi kiinalainen lääketiede, kiropraktiikka ja ayurveda, joilla on pitkät perinteet ja joita on myös tutkittu tieteellisesti. CAM-hoitoihin kuuluu toisaalta myös monia uusia hoitomuotoja, joita ei ole käytännössäkään testattu pitkiä aikoja.

Kriittinen kannattaa olla siksikin, että monien vaihtoehtoisten hoitomuotojen tarjoajat eivät voi hoitojen aseman vuosi saada minkäänlaista virallista todistusta taidoistaan ja vastuullisuudestaan. CAM-hoitojen nimellä markkinoidaan monenlaisia hoitoja ja hoitokeinoja, joten asiallisten hoitajien löytäminen vaatii huolellisuutta ja harkintaa.

Kannattaa muistaa, että kun terveys reistailee, ratkaisua toivoo niin suuresti, että voi olla tavallista herkempi lankeamaan huijareiden – siis varsinaisten puoskareiden – käsiin. Siitä huijaritkin ovat tietoisia, joten kuuntele intuitiotasi hyvin tarkasti. Jos joku kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, se todennäköisesti onkin!